Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej   Spółdzielnia Socjalna „Czystość”
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Strona 1 - POBIERZ

Strona 2 - POBIERZ
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
POBIERZ